Back to list
LIN Tien-Ching
Study in University of Edinburgh Translation Studies course

很感謝惠情、Amelie和Arlene協助我申請學校,第一次出國留學,一切都沒有經驗,不知從何開始準備。多虧她們三位一個步驟、一個步驟的細心指導我,耐心回答我所有疑問,我的夢想才能成真。


在來英國前,我曾自問自己想要的是什麼?選擇Translation Studies,是因為大學時代學過相關的課程,有很大的興趣也有相當的熱情;但翻譯研究的課程台灣也有,為何選擇出國?一直以來,在東方的教育體系裡學習、成長,常常聽聞西方教育的自主開明,許多人認為它比東方教育更鼓勵獨立思考,也更能磨練自主學習的能力。我很幸運,之前求學階段遇到不少恩師,給了我很好的教育。說實在的,縱然一直對西方的教育環境心嚮往之,我倒不認為西方的教育一定優於東方的教育;但肯定的是,換個環境學習,能夠給自己一個機會好好審視自己過去所習慣的學習態度與方法,比較在不同的兩個環境下,過去所學得哪些是好的、值得保存,哪些又需要改變,以力求精進?還記得幫我寫推薦信的老師告訴我:「這個階段最重要得就是建立你自己的觀念、態度和方法,畢竟所學的知識真正能運用在往後的人生中的有限,但這三項卻能令你受益無窮。」聽了老師的建議,我申請了學校決定出國。


來到英國後,我發現收穫最多的果然是這些。英國人非常的嚴謹,無論大小作業都會將體例、格式、內容規定的非常詳細,而且一但規定了就沒有妥協的空間。比如說字數,一篇4000字報告的字數誤差得在1%以內,超過了就不予評分。也有其餘種種關於內容、格式的要求,萬一評分者認為你沒有按照要求,往往對分數的影響頗大。

上課亦是如此,課前閱讀的厚厚一疊論文如果沒有充分理解、做好筆記,很容易跟不上課程進渡。我們系的課不多,作業也不多,但讀起來並不輕鬆,學生有很大的自由安排課餘時間,但相對的,為了跟上進度、使作業達到要求,往往得花很多的時間準備、安排進度、建立有效的學習方法。同時,學校對學術寫作的要求亦十分嚴格,對於大部分不是native speaker的學生,會建議他們寫完作業一定要proofreading,以確保用詞、格式符合學術規範。

到現在經過了九個月,我還在學習這一切:如何有效的安排每天得唸書時間,適當的釋放壓力;如何寫學習筆記,整理思緒以應付複雜的畢業研究;如何在每次收到作業後,依老師的指示檢討自己思考上的盲點,以及如何看著校閱後的作業,整理跟學習學術寫作技巧。實際出了一趟國,更覺換環境學習的可貴,它不曾因為我適應這裡的生活而停止,而是每天都有新的收穫。這趟留學中最可貴的,我想就是透過這些經驗,提升自我反省與管理的能力,相信有了這些能力,對以後的人生也會很有幫助!


Với hơn 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, ISC-Intake cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn cho du học sinh Việt Nam.
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý